پانزدهمین نمایشگاه بين المللي صنعت نفت _ شیراز 1401